GPS TRACKING

คืออุปกรณ์ติดตามรถยนต์ ติดตามบุคคล ติดตามพฤติกรรมพนักงาน ติดตามสิ่งของ  แบบ Real Time เหมาะสำหรับธุรกิจ Transportation, Logistics และอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
- ลดอัตราเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ จากการขับรถเร็วเกินกำหนด
บอกความเร็วในการวิ่งของรถ สามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ขับขี่ได้ว่าวิ่งเกินความเร็วที่ำกำหนด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
- ลดอัตราเสี่ยงการถูกโจรกรรม ทั้งตัวรถและสินค้า
เมื่อรถหรือสินค้า ถูกโจรกรมไป สามารถที่จะรู้ได้ทันทีว่ารถที่ถูกโจรกรรมอยู่ที่ไหน โดยการส่งสัญญาณบอกตำแหน่งแบบ Real Time
- ลดอัตราเสี่ยงการขโมยน้ำมัน
แสดงกราฟการใช้น้ำมัน ของรถที่ใช้ในการขนส่ง หรือหาเกิดความผิดปกติของอัตราการเพิ่ม ลดน้ำมัน ก็จะสามารถรู้ได้ว่าเกิดการทุจริตขึ้นหรือไม่