โปรแกรมควบคุมการขนส่ง ประกอบด้วย

1. งานการตลาด
  1.1 มีระบบการนัด จอง รับงานการขนสินค้าล่วงหน้า โดยเปิดบิลจอง ได้ทั้งสินค้าเดี่ยว ๆ หรือหลายสินค้า ก็ได้
1.2 มีรายงานพิมพ์ใบจองงาน ให้คนขับไปรับงานได้ตามสถานที่
ตามใบบิล
2. ระบะจัดคิวรถอัตโนมัติ
 

ระบบจะทำการจัดคิวการเดินรถให้อัตโนมัติ เมื่อรถแต่ละคันเข้าระบบ การขนส่ง โดยจะอิงกับวันเวลาที่รับงาน และวันเวลาส่งมอบงานและอ้างอิงตำแหน่งสุดท้ายที่รถ
ได้รับแจ้งเข้า กลับมาที่ call center

ระบบจะทำการจัดคิดวการเดินรถให้อัตโนมัตินี้ ยังแสดงรายการเดินรถ เป็นแถบสีต่าง ๆ ว่ารถคันไหน ถูกจองแล้ว (สีส้ม) กำลังปฏิบัติงานอยู่ที่ยวไป-เที่ยวกลับ หรือลงสินค้าแล้วรอรับงานใหมโดยที่ผู้จัดคิวสายรถ จะสามารถจัดเลือกรถใช้งานเอง
ได้ตามความเหมาะสม

3. การบันทึกภาพแผนที่จากภาพถ่ายดาวนเทียม
  โดยอาศัยภาพแผนที่จากดาวเทียมผ่าน website www.longdoo.com
สามารถเลือกพิมพ์ภาพที่บันทึกไว้ ไปแนบกับใบงานเดินรถของแต่ละคันได้
4. รายงานการขนส่ง
  4.1 รายงานการขนส่งสินค้าต่อวัน
4.2 รายงานการบันทึกค่าใช้จ่ายรถใช้งาน ค่าซ่อม ค่ายาง ฯลฯ
4.3 รายงานการบันทึกค่าน้ำมันต่อคัน รอบวัน รอบเดือน
4.4 รายงานสรุปรายรับ ค่าใช้จ่าย ต่อเที่ยว ต่อคัน ต่อระยะเวลา เป็นไฟล์ Excel