นางนกเล็ก แซ่เตี๋ยว (วัชรขจร)
ได้ก่อตั้งสำนักงานตัวแทน บริษัท สินสวัสดิ์ประกันภัยฯ จำกัด ที่ ตำบลบางลาย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (แควกลาง) โดยรับประกันเรือที่บรรทุกพืชผลจากภาคเหนือผ่านปากน้ำโพ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
 
 

นางนกเล็ก แซ่เตี๋ยว (วัชรขจร
) ได้รับอนุญาตจาก กระทรวงเศรษฐการ (กระทรวงพาณิชย์) เป็นตวแทนประกันวินาศภัย บริษัท สินสวัสดิ์ประกันภัย จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 630/2510 ออกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2510
 

นายภาคภูมิ วัชรขจร
บุตรชายของนางนกเล็ก แซ่เตี๋ยว ได้รับอนุญาตจากกรมประกันภัยกระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ต่อมาปี พ.ศ. 2540 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ชื่อ บริษัท อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท
 

ได้รับอนุญาตจาก กรมประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นนายหน้านิติบุคคลใบอนุญาตเลขที่ 4/2541 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2ล้านบาท ปี พ.ศ. 2543 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 15 ล้านบาท
 

ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ประเภทการจัดการให้มีการประกันภัย โดยตรง ใบอนุญาตเลขที่ ว00024/2549
 


โดยดำเนินธุรกิจ นายหน้าประกันวินาศภัยรับประกันภัยรถยนต์ อัคคีภัย ขนส่งทางบกและทางทะเล ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ฯลฯ โดยเป็นตัวแทนขายประกัน และให้คำปรึกษาในเรื่องประกันภัยต่างๆ มีประสบการณ์มากกว่า 50 ปีในธุรกิจนี้ โดยบริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนขายให้กับบริษัทชั้นนำของเมืองไทยและต่างประเทศ อาทิเช่น บจ. วิริยะประกันภัย, บมจ. กรุงเทพประกันภัย, บมจ. ประกันคุ้มภัย,บจ. โตเกียวมารีนศรีเมือง, บจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย, บจ. แอลเอ็มจี ประกันภัย ฯลฯ