บริษัท อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ ("การบริการ", "เว็บไซต์", หรือ "ไซต์") แก่ท่านโดยมีเงื่อนไขว่าท่านจะต้องยอมรับข้อ กำหนด เงื่อนไข และการบอกกล่าวในข้อกำหนดการให้บริการนี้โดยไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้น โปรดอ่านข้อกำหนดการให้บริการต่อไปนี้เพราะเป็นข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับท่านในฐานะผู้ใช้ ("ผู้ใช้") และการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน ด้วยการใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านตกลงยินยอมตามข้อกำหนด เงื่อนไข และการบอกกล่าวดังกล่าวทุกประการ ถ้าหากท่านไม่ตกลงยินยอมตามข้อกำหนด เงื่อนไข และการบอกกล่าวดังกล่าวทุกประการแล้วโปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้


การให้สิทธิโดยจำกัด

ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อกำหนดการให้บริการนี้ อินชัวร์ โบรกเกอร์ ให้สิทธิไม่เด็ดขาด ไม่อาจโอนได้และมีข้อจำกัดแก่ผู้ใช้ในอันที่จะใช้และ แสดงซ้ำเว็บไซต์นี้และข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงว่าจะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้ ท่านได้รับอนุญาตให้ดูและนำ ข้อมูล ("เอกสาร") ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ การให้สิทธิ์อันมีข้อจำกัดนี้ไม่ถือเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ใน เอกสารและสำเนาของเอกสาร และอยู่ใต้บังคับของเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ท่านจะต้องเก็บบรรดาประกาศเรื่องลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆในเอกสารเหล่านั้นไว้ด้วย
2. ท่านจะต้องไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง ผลิตซ้ำ พิมพ์เผยแพร่ เผยแพร่ หรือใช้เอกสารนั้นเพื่อประโยชน์ในทางพาณิชย์หรือเพื่อการสาธารณะ และ
3. ท่านจะต้องไม่โอนเอกสารให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงและตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการให้บริการนี้

การให้สิทธิ์อันจำกัดนี้ไม่รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือความลับทางการค้าไม่ว่าในรูปแบบใด ท่านตกลงว่าในการใช้เว็บไซต์นี้ท่านจะ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ และตกลงที่จะป้องกันการใช้เอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้ระบุให้ทำได้ไว้อย่างชัดแจ้งในข้อ กำหนดการให้บริการนี้


ข้อปฏิเสธความรับผิด

ด้วยการใช้เว็บไซต์นี้ซึ่งรวมทั้งแอปเปล็ทส (applets) ซอฟท์แวร์และเนื้อหาในสิ่งดังกล่าวนั้น ผู้ใช้ตกลงว่าการใช้บริการเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น การให้บริการนี้เป็นการให้ "ในสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่ว่าจะเป็นการรับประกัน เกี่ยวกับสารสนเทศ ข้อมูล การบริการ การเข้าถึงโดยไม่ขาดตอน หรือผลิตภัณฑ์ที่จัดให้โดยผ่านหรือเกี่ยวกับการให้บริการนี้ กล่าวโดยเฉพาะคือ อินชัวร์ โบรกเกอร์ไม่รับประกันใดๆทั้งหมดซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันดังต่อไปนี้ คือ (1) การรับประกันเกี่ยวกับการมีให้ ความถูกต้อง ประโยชน์ หรือเนื้อหาของสารสนเทศ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ และ (2) การรับประกันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ การรับประกันเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ การรับประกัน เกี่ยวกับลักษณะอันเหมาะแก่การซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ ข้อปฏิเสธความรับผิดนี้ใช้บังคับกับความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น จากการไม่ทำงาน ความผิดพลาด การละเว้นการกระทำ การขาดตอน การลบทิ้ง ความชำรุดบกพร่อง ความล่าช้าในการทำงานหรือส่งข้อมูล ไวรัส คอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของสายสื่อสาร โจรกรรมหรือการทำลายหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลง หรือการใช้สิ่งที่บันทึกไว้ ไม่ว่า โดยผิดสัญญา โดยละเมิด โดยประมาทเลินเล่อ หรือด้วยมูลเหตุทางคดีอื่นใด แม้ซิลค์สแปนจะได้รับการบอกกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย แล้วก็ตาม

ทั้งอินชัวร์ โบรกเกอร์ พนักงาน ตัวแทน ผู้สืบสิทธิ์ ผู้รับโอนสิทธิ์ บริษัทในเครือของอินชัวร์ โบรกเกอร์ หรือผู้ให้เนื้อหาของข้อมูล หรือการบริการต่างไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้ หรือบุคคลที่สามใดๆในความเสียหายไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม ความเสียหายที่เกี่ยวพัน ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหาย ต่อเนื่อง อันเกิดขึ้นจากการใช้การให้บริการนี้หรือการที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้การให้บริการนี้หรือจากการผิดการรับประกันใดๆ

อินชัวร์ โบรกเกอร์ มิได้เป็นผู้ให้กู้หรือผู้ขาย และมิได้เป็นผู้ออกกรมธรรม์ประกันภัย ให้กู้เงิน หรือเสนอให้บริการทางการเงิน หรือทำการแทนสถาบันการเงินอัน เกี่ยวกับการให้บริการนี้ อินชัวร์ โบรกเกอร์ มิได้ให้การรับรอง แนะนำ หรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของผู้ขายบริการทางการเงินที่ร่วมรายการใดๆ อินชัวร์ โบรกเกอร์ มิได้เป็น ตัวแทนของผู้ใช้หรือสถาบันการเงินใดหรือผู้แทนของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด การให้บริการนี้เป็นเพียงการบริหารงานและเกี่ยวพันกับสื่อเท่านั้น ผู้ใช้จะต้องใช้วิจารณญาณของตนเองในการตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดมาอันใดจะเหมาะสมที่สุดแก่ความจำเป็นและฐานะของตน ผู้ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ท่าน
เลือกเท่านั้นที่เป็นผู้รับผิดชอบในบริการของตนต่อผู้ใช้ และผู้ใช้ตกลงว่าซิลค์สแปนไม่ต้องรับผิดในความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอันใดที่เกิดจากหรือ เกี่ยวพันในทางใดๆกับการบริการของผู้ขายเหล่านั้น

อินชัวร์ โบรกเกอร์ และ/หรือผู้ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆที่ร่วมรายการสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งที่จะละเว้น หยุด พักชั่วคราว หรือยกเลิกการเสนอผลิตภัณฑ์ใดๆ อินชัวร์ โบรกเกอร์ และ/หรือผู้ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ร่วมรายการ ไม่รับรองว่าราคาและลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เสนอและจัดมาให้โดยผ่านเว็บไซต์นี้ จะเป็นข้อกำหนดที่ดีหรือราคาถูกที่สุดเท่าที่จะหาได้ในตลาด ราคาและลักษณะของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะถูกเปลี่ยนแปลงหรือถอนออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า

ไม่มีส่วนใดๆของข้อกำหนดการให้บริการนี้จะเป็นข้อเสนอหรือคำมั่นที่จะยึดถือปฏิบัติหรือเป็นสัญญากำหนดอัตราดอกเบี้ยตายตัวใดๆ ทั้งสิ้น การใช้เว็บไซต์นี้มีเงื่อนไขว่าผู้ใช้ตกลงจะชดใช้ความเสียหายแก่อินชัวร์ โบรกเกอร์และผู้ขายผลิตภัณฑ์เพื่อความรับผิด ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย ซึ่งรวมทั้งความ เสียหายต่อเนื่อง ความเสียหายที่เกี่ยวพัน และค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ อันเกิดโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการเรียกร้องที่เนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการเรียกร้องที่อ้างข้อเท็จจริงซึ่งหากเป็นจริงก็จะเป็นการผิดข้อกำหนดการให้บริการนี้โดยผู้ใช้


การต่อเชื่อมจากและมายังเว็บไซต์นี้

เพื่อความสะดวก อินชัวร์ โบรกเกอร์ ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์อื่นโดยผ่านเว็บไซต์นี้และสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยผ่านเว็บไซต์อื่นได้ ท่านตกลงที่จะเข้า ถึงเว็บไซต์อื่นนั้นโดยผ่านเว็บไซต์นี้ด้วยความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น ท่านยอมรับและตกลงว่าอินชัวร์ โบรกเกอร์ไม่ต้องรับผิดชอบในความถูกต้องหรือการมีอยู่ ของข้อมูลในเว็บไซต์ที่ต่อเชื่อมโยงการต่อเชื่อมกับเว็บไซต์ภายนอกเช่นนั้นไม่เป็นการรับรองผู้สนับสนุน หรือเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ การโฆษณา หรือข้อมูลอื่นใดในเว็บไซต์นั้นๆโดยอินชัวร์ โบรกเกอร์แต่อย่างใด

ข้อมูลในเว็บเพจมากหลายที่ต่อเชื่อมกับเว็บไซต์ของอินชัวร์ โบรกเกอร์มาจากหลากหลายแหล่ง อินชัวร์ โบรกเกอร์มิได้สร้างสรรค์ แต่ง หรือตรวจสอบเว็บเพจหรือเว็บไซต์ อันไม่เป็นทางการที่ต่อเชื่อมเหล่านั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าอินชัวร์ โบรกเกอร์ไม่ต้องรับผิดชอบ หรือมีความรับผิด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในความเสียหาย หรือการสูญเสียที่เกิดจากหรือที่อ้างว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการอ้างอิงเนื้อหาของข้อมูล สินค้า หรือบริการใดๆที่จัดให้บนเว็บไซต์ภายนอก ต่างๆเหล่านั้น


การบริการออนไลน์

การบริการใดๆที่เข้าถึงได้โดยผ่านอินเตอร์เน็ทและผลิตภัณฑ์ที่เลือกสรร ("การบริการออนไลน์") เป็นการให้บริการโดยผู้ขายของท่าน และมิใช่อินชัวร์ โบรกเกอร์ ท่านตกลงว่าจะไม่ทำให้อินชัวร์ โบรกเกอร์มีความรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าประเภทใดๆที่เกิดขึ้นโดยเป็นผลของการรับบริการใดๆจากผู้ขายของท่าน การเข้าถึงของท่านอาจถูกจำกัดเป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับการให้บริการของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทของท่าน หรือสถาบันการเงินของท่านอาจจะมีข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการของตนเองในส่วนของการบริการออนไลน์ของตน ท่านตกลงว่าจะรับผิดชอบต่อค่าใช้โทรศัพท์อันเกี่ยวกับการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ทและบริการออนไลน์ของท่าน

อินชัวร์ โบรกเกอร์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าใดๆในการตอบรับคำขอที่ส่งทางออนไลน์อันเกิดจากปัญหาใดๆ ซึ่งรวมทั้งปัญหาทางเทคนิคอันอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของอินชัวร์ โบรกเกอร์


ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้มา

เพื่อตอบแทนการใช้บริการของผู้ใช้ ท่านตกลงว่า (ก) จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่กำหนดใน แบบคำขอ และ (ข) ทำให้ข้อมูลดังกล่าวนั้นยังคงเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ครบถ้วนอยู่เสมอ ถ้าข้อมูลที่ท่านให้มานั้นไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันและไม่สมบูรณ์ครบถ้วนอินชัวร์ โบรกเกอร์มีสิทธิปิดบัญชีของผู้ใช้และไม่ให้บริการทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทั้งหมด ท่านตกลงว่าข้อมูล ที่ท่านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจของท่านให้มาไม่ถือว่าเป็นความลับ ไม่มีสิทธิพิเศษหรือลิขสิทธิ์ ท่านได้ให้สิทธิอันถาวรแก่อินชัวร์ โบรกเกอร์โดยไม่มีค่าธรรมเนียม และไม่เป็นสิทธิ์แต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้ ทำใหม่ แก้ไข พิมพ์ แปล หรือเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลนั้นโดยประการอื่นใด

ถ้าเป็นไปได้ท่านอาจพิมพ์สำเนาของคำขอของท่านที่ส่งไปแล้วได้ และถ้าคำขอของท่านได้รับอนุมัติท่านอาจจะพิมพ์สำเนาแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บไว้ เป็นส่วนตัวได้อินชัวร์ โบรกเกอร์สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆที่เว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการแก้ไขและ/หรือลบทิ้งผลิตภัณฑ์หรือข้อมูล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดๆที่เสนอโดยผู้ขายที่ร่วมรายการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆหรือโดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะใดๆก็ได้ ผู้ขายเป็นผู้ทำการตัดสินใจ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอันเป็นการดำเนินธุรกิจตามปรกติของผู้ขายและการเสนอก็ได้กระทำโดยเอกสารที่แยกต่างหากต่อผู้ยื่นคำขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายเท่านั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าซิลค์สแปนและผู้ขายที่เข้าร่วมรายการไม่มีความรับผิดหรือรับผิดชอบถ้าหากว่าข้อมูลอันเป็นความลับของผู้ใช้ถูกดึงไปและนำไปใช้ในภายหลังโดยผู้รับที่ไม่ประสงค์ให้เป็นผู้รับข้อมูลนั้นๆ ผู้ใช้อาจติดต่อผู้ขายแต่ละรายเพื่อการช่วยเหลือหรือข้อมูลเพิ่มเติมใดๆอินชัวร์ โบรกเกอร์ใช้การเข้ารหัสลับ SSL (SSL encryption) สำหรับข้อมูลที่ลูกค้าให้มาในแบบคำขอ อย่างไรก็ดีอินชัวร์ โบรกเกอร์ไม่สามารถและไม่รับรองว่าข้อมูลที่ท่าน ส่งมานั้นจะไม่ถูกบุคคลอื่นดึงไปและถูกถอดรหัส

ท่านตกลงว่าอินชัวร์ โบรกเกอร์และผู้ร่วมทุนอาจเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปและไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ได้ เช่นจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม การเข้าออก ของข้อมูล และสถิติประชากรทั่วไป เป็นต้น

อินชัวร์ โบรกเกอร์ไม่สามารถ และจะไม่ทำหรือมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างที่ติดไว้หรือส่งมาโดยผู้ใช้หรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม ท่านยอมรับและตกลงว่าอินชัวร์ โบรกเกอร์มีสิทธิที่จะตรวจสอบการให้บริการด้วยวิธีการทางอีเล็คทรอนิกเป็นครั้งคราวและเปิดเผยข้อมูลได้เท่าที่จำเป็นหรือ เหมาะสมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำขอของหน่วยราชการใดๆ เพื่อดำเนินการให้บริการอย่างเหมาะสม หรือเพื่อป้องกันตัวเองหรือผู้ใช้ของตนอินชัวร์ โบรกเกอร์จะไม่ตรวจสอบหรือเปิดเผยอีเล็คทรอนิกเมล์ส่วนตัวใดๆโดยเจตนาเว้นแต่ที่กำหนดโดยกฎหมายอินชัวร์ โบรกเกอร์สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดข้อมูล หรือเอาข้อมูลใดๆออกทั้งหมดหรือบางส่วนที่ตนเห็นด้วยดุลพินิจของตนแต่ฝ่ายเดียวว่าไม่เป็นที่ยอมรับได้หรือไม่พึงปรารถนาหรือไม่เหมาะสมหรือเป็นการ ขัดต่อข้อกำหนดการให้บริการนี้หรือต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอินชัวร์ โบรกเกอร์ะกาศเป็นการเฉพาะว่าซิลค์สแปนจะไม่รับผิดต่อการหมิ่นประมาท การละเมิดสิทธิ์ หรือความรับผิดที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการละเว้นการกระทำในส่วนเนื้อหาของข้อมูลที่ผู้ใช้หรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอกให้มา


ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการ

ท่านยอมรับและตกลงว่าท่านจะต้อง (ก) เข้าสู่เวิลด์ไวด์เว็บและชำระค่าธรรมเนียมในการเข้านั้นด้วยตนเอง และ (ข) จัดเตรียมอุปกรณ์อันจำเป็นทุกอย่าง ในการต่อเชื่อมกับเวิลด์ไวด์เว็บ ซึ่งรวมทั้งคอมพิวเตอร์และโมเด็ม


ในระหว่างใช้บริการ ผู้ใช้จะต้องไม่กระทำสิ่งต่อไปนี้

1. จำกัดหรือห้ามผู้ใช้อื่นใดให้หรือได้ประโยชน์จากบริการนี้ หรือ
2. ติดหรือส่งข้อมูลใดๆที่ผิดกฎหมาย เป็นการฉ้อฉล ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร ลบหลู่ ข่มขู่ เหยียดหยาม เกลียดชัง ด่าทอ หรือที่ไม่พึงประสงค์
ประการอื่นทุกชนิด รวมทั้งโดยไม่จำกัดเฉพาะการส่งข้อมูลที่เป็นหรือส่งเสริมการกระทำที่จะเป็นความผิดทางอาญา เป็นความรับผิดทางแพ่ง หรือขัดต่อ
กฎหมายท้องถิ่น กฎหมายของประเทศหรือต่างประเทศ หรือ
3. ติดหรือส่งการโฆษณา การชักชวน จดหมายลูกโซ่ โครงการแบบปิระมิด โอกาสหรือโครงการการลงทุน หรือการสื่อสารทางการค้าอันไม่ได้เชิญชวนอื่น
ใดๆ (ยกเว้นแต่ที่ซิลค์สแปนจะได้อนุญาตโดยชัดแจ้ง) หรือทำการส่งข้อมูลขยะ (spamming) หรือระดมส่งข้อมูล (flooding)
4. ติดหรือส่งข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ใดซึ่งมีไวรัส, ม้าเมืองทรอย, เวอร์ม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือ
5. ติด พิมพ์เผยแพร่ ส่ง ทำซ้ำ เผยแพร่ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นใดที่ได้จากการให้บริการนี้ หรือใช้ประโยชน์ประการอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์เชิง
พาณิชย์ (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากผู้ให้ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นนั้น)
6. บรรจุขึ้น ติด พิมพ์เผยแพร่ ส่ง ทำซ้ำ เผยแพร่ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นใดที่ได้จากการให้บริการนี้ซึ่งมีการคุ้มครองตามลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ทางทรัพย์สิน
อื่นใดหรืองานดัดแปลงจากสิ่งนั้น หรือใช้ประโยชน์ประการอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้ถือสิทธิ์ หรือ
7. บรรจุขึ้น ติด พิมพ์เผยแพร่ ส่ง ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดๆของการให้บริการนี้ หรืองานดัดแปลงจากสิ่งนั้นด้วยวิธีใดการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการให้บริการ

ท่านยอมรับและตกลงว่าอินชัวร์ โบรกเกอร์อาจยกเลิกรหัสผ่านหรือบัญชีของท่านหรือปฏิเสธไม่ให้เข้าไปในส่วนใดหรือส่วนทั้งหมดของการบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถ้าท่านกระทำการหรือมีกิจกรรมใดซึ่งโดยดุลพินิจฝ่ายเดียวของตน อินชัวร์ โบรกเกอร์เห็นว่าเป็นการขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดของข้อ กำหนดการให้บริการนี้ ละเมิดสิทธิของอินชัวร์ โบรกเกอร์ หรือไม่เหมาะสมประการอื่นในอันที่จะให้เข้าถึงต่อไป

ท่านยอมรับและตกลงว่าอินชัวร์ โบรกเกอร์อาจปฏิเสธท่านด้วยดุลพินิจฝ่ายเดียวไม่ให้เข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ทโดยผ่านเว็บไซต์ของอินชัวร์ โบรกเกอร์ หรือเข้าถึงการให้บริการของบุคคลที่สาม สินค้า หรือข้อมูลในอินเตอร์เน็ทโดยผ่านเว็บไซต์ของอินชัวร์ โบรกเกอร์ และอินชัวร์ โบรกเกอร์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาอันเกิดจากการไม่ได้บอกกล่าว

ถ้าท่านต้องการซื้อสิ่งใดผ่านการบริการนี้ ท่านอาจจะถูกขอร้องจากผู้ขายหรือผู้ให้ข้อมูลหรือบริการที่ท่านกำลังจะทำการซื้อ เพื่อให้ท่านให้ข้อมูลบางอย่าง ซึ่งรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้เงินตามบัตรเครดิตหรือการชำระเงินอื่นๆ ท่านตกลงจะไม่ทำให้อินชัวร์ โบรกเกอร์ต้องรับผิดสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าอย่างใดๆอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายนั้นกับผู้ขายหรือผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ให้บริการนั้นๆโดยผ่านการให้บริการนี้ ท่านตกลงว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้แก่ผู้ขายหรือผู้ให้ข้อมูลหรือบริการผ่านการบริการนี้เพื่อทำการซื้อนั้นถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ผู้ขายและผู้ให้ข้อมูลหรือบริการที่เสนอสินค้า ข้อมูลหรือบริการโดยผ่านการบริการนี้เป็นผู้กำหนดราคาเองและอาจจะเปลี่ยนแปลงราคา หรือกำหนดราคาใหม่ในเวลาใดก็ได้ ท่านตกลงจะชำระค่าธรรมเนียม ทุกอย่างที่ผู้ใช้พึงชำระสำหรับบัญชีและบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินอื่นใดในราคาที่กำหนดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมนั้นๆ ท่านยังจะต้องชำระภาษีใดๆอันต้องชำระสำหรับการซื้อใดๆที่กระทำโดยผ่านการบริการนี้


ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ด

อินชัวร์ โบรกเกอร์มีความตั้งใจให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วนและสามารถอ้างอิงได้ อย่างไรก็ดีบางครั้งอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ อินชัวร์ โบรกเกอร์อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ในเวลาใดก็ได้

อินชัวร์ โบรกเกอร์สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการให้บริการนี้เป็นครั้งคราว ภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากท่านยังคงใช้การบริการต่อไปให้ถือว่าท่านตกลงผูกพันตามที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการให้บริการดังกล่าวนั้น

อินชัวร์ โบรกเกอร์อาจจะยกเลิก พักชั่วคราว หรือล้มเลิกเว็บไซต์นี้รวมทั้งรูปแบบของเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้อินชัวร์ โบรกเกอร์จจะจำกัดขอบเขต รูปแบบ และการบริการบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและโดยไม่ต้องรับผิดใดๆ เรายังอาจยกเลิกการให้สิทธิ์อันจำกัดที่ได้ให้ตามข้อกำหนดนี้
และหลังจากการยกเลิกนั้นแล้วท่านต้องทำลายเอกสารทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองของท่านทันที

เว็บไซต์นี้มีการควบคุม ดำเนินงาน และบริหารในประเทศไทยอินชัวร์ โบรกเกอร์ไม่รับรองว่าเอกสารใดๆจะมีความเหมาะสมหรือสามารถนำไปใช้ได้นอกประเทศไทย การใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าไม่ได้รับอนุญาตในเขตอำนาจซึ่งไม่ให้ข้อกำหนดการให้บริการนี้ทั้งหมดมีผลบังคับ ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อกำหนดในวรรคนี้ด้วย ข้อกำหนดการใช้นี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้กับอินชัวร์ โบรกเกอร์และเข้าแทนที่การติดต่อสื่อสาร คำมั่น คำเสนอ ไม่ว่าด้วยวาจาเป็นหนังสือ หรือทางอีเล็คทรอนิก ก่อนหน้าหรือในเวลาเดียวกันนี้ทั้งหมดระหว่างผู้ใช้กับอินชัวร์ โบรกเกอร์เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้และข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ถ้าส่วนใดของข้อกำหนดการให้บริการนี้ถูกตัดสินว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย ซึ่งรวมทั้งโดยไม่จำกัดเฉพาะข้อปฏิเสธความรับผิดและการจำกัดความรับผิดที่กำหนดข้างต้น ก็ให้ถือว่าส่วนที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับนั้นถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดที่ใกล้เคียงที่สุดกับเจตนารมณ์ของข้อกำหนดเดิม และส่วนที่เหลือของข้อกำหนดการให้บริการให้มีผลบังคับต่อไป สำเนาที่พิมพ์ออกมาของข้อกำหนดการให้บริการนี้หรือการบอกกล่าวใดๆที่ทำขึ้นโดยวิธีทางอีเล็คทรอนิกให้ถือเป็นพยานหลักฐานในกระบวนการดำเนินคดีในศาลหรือทางบริหารที่มีพื้นฐานบนหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการให้บริการเช่นเดียวกับเอกสารทางธุรกิจหรือบันทึกอื่นๆที่ทำขึ้นและเก็บรักษาไว้ในรูปแบบที่พิมพ์ตั้งแต่แรก สิทธิทั้งปวงที่มิได้ให้โดยชัดแจ้งตามข้อกำหนดการให้บริการนี้ถือว่าได้สงวนไว้ทั้งสิ้น

ข้อกำหนดการให้บริการนี้และความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับอินชัวร์ โบรกเกอรให้อยู่ใต้บังคับของกฎหมายของประเทศไทย ท่านและอินชัวร์ โบรกเกอร์ตกลงอยู่ใต้บังคับของศาลที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย