จึงเชื่อมั่นได้ว่า IBC เลือกสรร "เบี้ยประกันภัยต่ำ ความคุ้มครองสูง บริการประทับใจ"
 
การประกันอัคคีภัย 
การประกันอัคคีภัย เป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่งที่มีบทบาท รับผิดชอบต่อสังคมทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งต่อมวลมนุษย์โดยส่วนรวมและ บุคคล การประกันอัคคีภัย คือ การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินต่างๆของผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะเป็น สังหาริมทรัพย์ หรือ อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ที่อาจเกิดความสูญเสียหรือเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เป็นหลัก เช่น ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งสต็อกสินค้า และเครื่องจักร โดยมีขอบเขตความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐานมีดังนี้ คือ
 1. เพลิงไหม้ ไม่ว่าจะเกิดจากการระเบิดหรือไม่ก็ตาม
 2. ฟ้าผ่า จะต้องเป็นการเสียหายที่เกิดขึ้นจากฟ้าผ่าโดยตรงเท่านั้นและไม่จำเป็นต้องมีไฟไหม้
 3. การระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น เช่น แก๊สหุงต้ม ( ไม่ใช่เพื่อการค้าหรืออุตสาหกรรม )
 4. ความเสียหายที่เกิดจากน้ำหรือวัตถุเคมีที่ใช้ในการดับเพลิง
 5. ความเสียหายอันเกิดจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เช่น การพังบ้านหรือการกระทำใดๆเพื่อการดับเพลิงและป้องกันไม่ให้ไฟขยายตัวและลุกลาม
 6. ความเสียหายจากควัน เขม่า อันเนื่องมาจากการเกิดอัคคีภัย 

ประเภทการประกันอัคคีภัย
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ที่ให้ความคุ้มครองต่อที่อยู่อาศัยและธุรกิจของท่าน จากความสูญเสียหรือเสียหายอันมีผลสืบเนื่องมาจากการเกิด เพลิงไหม้ ซึ่งมีความคุ้มครองดังต่อไปนี้ 

1. การประกันอัคคีภัยเพื่อที่อยู่อาศัย 
ให้ความคุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่ประกันภัย ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่ง ติดตั้ง ตรึงตรา อันเกิดจาก เพลิงไหม้ ฟ้าผ่า หรือ การระเบิดเนื่องจากการใช้ แก็สหุงต้มเพื่อให้ความร้อนและให้ แสงสว่างเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น 
นอกเหนือจากภัยที่คุ้มครองดังกล่าวข้างต้นแล้ว ท่านยังสามารถขยายความคุ้มครองที่จำเป็นเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้ ความคุ้มครอง การสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดขึ้นจากลมพายุ ควัน น้ำท่วม ไฟฟ้า และความเสียหายจากการระเบิด     

2. การประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจ
ให้ความคุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอา ประกันภัยได้แก่ สิ่งปลูก สร้าง เครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่ง ติดตั้ง ตรึงตรา สต๊อกสินค้า ระบบไฟฟ้า และน้ำประปา ระบบทำความเย็น และอื่นๆ อันเกิดจาก เพลิงไหม้ (ไม่ว่าจะเกิดจากการระเบิดหรือไม่ก็ตาม) ฟ้าผ่า หรือ การระเบิดเนื่องจากการใช้แก็สหุงต้มเพื่อให้ความร้อน
และให้แสงสว่างเพื่อ การอยู่อาศัยเท่านั้น 
นอกเหนือจากภัยที่คุ้มครองดังกล่าวข้างต้นแล้ว ท่านยังสามารถขยายความคุ้มครองที่จำเป็นเพิ่มเติมได้ ดังต่อไปนี้ ความคุ้มครอง การสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดขึ้นจากลมพายุ ยวดยานพาหนะ การระอุตามธรรมชาติ ควัน น้ำท่วม อากาศยาน ไฟไหม้ป่า แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด ไฟฟ้า การระเบิด การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในห้องเย็น และค่าเช่า

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
ทรัพย์สินที่เอาประกันอัคคีภัยแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

 1. สิ่งปลูกสร้าง หมายถึง ตัวอาคารที่ปลูกสร้างขึ้นมาไม่รวมถึงรากฐาน ของสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้เพราะหากเกิดความเสียหายขึ้น รากฐานของสิ่งปลูกสร้างจะไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด เช่น เสาเข็มที่ตอกลึกลงในดิน เป็นต้น
 2. เฟอร์นิเจอร์ หมายถึง เครื่องเรือน เครื่องใช้สอยและสิ่งจำเป็นอื่นๆ ที่จะต้องมีอยู่ภายในตัวอาคาร และให้รวมถึงสิ่งตกแต่งตัวอาคารและเครื่องติดตั้งตรึงตรา
 3. สต๊อกสินค้า หมายถึง สต๊อกสินค้าที่สำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป หรือวัตถุดิบของสินค้า ซึ่งเก็บอยู่ในสถานที่เอาประกัน (ควรระบุรายละเอียดประเภทของสินค้าด้วย)
 4. เครื่องจักร หมายถึง เครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องด้วย

ผู้มีสิทธิทำประกันอัคคีภัย

เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีสิทธิ์มีผลประโยชน์ และส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง ในทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัย

 • สิ่งปลูกสร้าง สำหรับกรมธรรม์อัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย หมายถึง บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด สำหรับอยู่อาศัย โรงรถ กำแพง รั้ว ประตู ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต คอนโดมีเนียม

ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันได้

 • ตัวอาคาร บ้านเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน)
 • เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง ตรึงตรา
 • ทรัพย์สินที่อยู่ในตัวอาคารนั้นๆ

ทรัพย์สินที่ไม่รวมอยู่ในการประกันภัย (เว้นแต่ได้ระบุในกรมธรรม์โดยชัดเจน)

 • สินค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัย ในฐานะผู้ดูแลรักษา
 • เงินแท่ง หรือทองแท่ง อัญมณีที่มีค่า
 • โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อันมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเกินกว่า 2,000 บาท (10,000 บาท สำหรับกรมธรรม์ที่อยู่อาศัย)
 • ต้นฉบับเอกสาร แบบแปลน แผนผัง หรือ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากรสแตมป์ เงินตรา ธนบัตร
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหาย เพราะเดินเครื่องเกินกำลัง วงจรลัด หรือไฟฟ้ารั่ว จนทำให้เกิดเพลิงไหม้
 • วัตถุระเบิด

ภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐาน

ความคุ้มครอง

กรมธรรม์อัคคีภัยปกติ

กรมธรรม์อัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

เพลิงไหม้

คุ้มครอง

คุ้มครอง

ฟ้าผ่า

คุ้มครอง แต่ไม่รวม
เครื่องใช้ไฟฟ้า

คุ้มครอง รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า
ต่อเครื่องไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า

ภัยระเบิด

คุ้มครองเฉพาะ
การระเบิดของก๊าซที่ใช้
เพื่อการอยู่อาศัย

 

ภัยจากยานพาหนะ

ไม่คุ้มครอง

คุ้มครอง

ภัยจากอากาศยาน

ไม่คุ้มครอง

คุ้มครอง

ภัยจากน้ำ

ไม่คุ้มครอง

คุ้มครอง
ภัยพิเศษที่สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้

ภัยที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์มาตรฐานผู้เอาประกันภัย สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ดังนี้

 • ภัยจากลมพายุ
 • ภัยจากน้ำท่วม
 • ภัยจราจล นัดหยุดงาน
 • ภัยจากควัน
 • ภัยแผ่นดินไหว

ภัยที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

 • ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ไฟป่า
 • อาวุธนิวเคลียร์ และการแผ่รังสี
 • ภัยสงคราม การรุกรานจากศัตรูต่างประเทศ หรือสงครามกลางเมือง
 • การกบฎ ปฏิวัติ จลาจล ยึดอำนาจ

ปัจจัยในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย  จะพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้

 • ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง
 • ลักษณะการใช้สถานที่อยู่อาศัยเท่านั้น
 • สถานที่ตั้งของทรัพย์สิน
 • อุปกรณ์สำหรับการดับเพลิง
 • สิ่งแวดล้อม

     สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย กำหนดจากมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่ต้องการเอาประกันภัย