จึงเชื่อมั่นได้ว่า IBC เลือกสรร "เบี้ยประกันภัยต่ำ ความคุ้มครองสูง บริการประทับใจ"
 

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
เป็นประเภทหนึ่งของการประกันวินาศภัย โดยให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง กรมธรรม์ประกันรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่เป็นที่รู้จักกันดี ประกันภัยเบ็ดเตล็ดให้ความคุ้มครองความเสียหายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน และความรับผิดตามกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็นการประกันภัยชนิดต่างๆ เช่น

1. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองตัวบุคคล
1.1 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล / กลุ่ม
1.2 การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางบุคคลและกลุ่มทั่วไป
1.3 การประกันอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
1.4 การประกันภัยผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ
1.5 โครงการประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออารี 

2. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน
2.1 การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด 
2.2 การประกันภัยโจรกรรม
2.3 การประกันภัยสำหรับเงิน
2.4 การประกันภัยกระจก
2.5 การประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง
2.6 การประกันภัยวิศวกรรมต่างๆ
2.6.1 การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง / ติดตั้งเครื่องจักร
2.6.2 การประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
2.6.3 การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ
2.6.4 การประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก
2.6.5 การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2.7 การประกันภัยบ้านปลอดภัย 
2.8 การประกันภัยธุรกิจปลอดภัย 

3. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
3.1 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
3.2 การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
3.3 การประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพ
3.4 การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
3.5 การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง
3.6 การประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง (พรบ.ผู้ประสบภัยจากเรือโดยสารรับจ้าง)

4. การประกันภัย อื่นๆ
4.1 การประกันภัยป้ายโฆษณา
4.2 การประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ
4.3 การประกันภัยอิสรภาพ 
4.4 การประกันภัยสรรพภัยบ้านอยู่อาศัย
4.5 การประกันภัยโรคมะเร็ง